Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DCommerce s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

Spoločnosť DCommerce s.r.o., IČO: 51 094 215, so sídlom: Rázusova 49, 040 01, Košice, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 42248/V, (ďalej len „poskytovateľ“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

 

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom  a študentom vzniká na základe telefonickej, resp. elektronickej objednávky, uskutočnenej emailom, prípadne cez kontaktný formulár na stránke poskytovateľa, a následného potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 2 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne – podpísanou žiadosťou o storno kurzu, zaslanou na adresu poskytovateľa, telefonicky, alebo emailom, v ktorom oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

 

3. Platba

1) Kurzovné je možné uhradiť prevodom na účet poskytovateľa alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, a.s. Prípadne je možné uhradiť kurzovné aj v hotovosti, priamo v kancelárii poskytovateľa, kde študent obdrží od poskytovateľa písomné potvrdenie o úhrade.

2) Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. Po vzájomnej dohode medzi študentom a poskytovateľom, je možné realizovať platbu kurzu aj na splátky, V takom prípade ale musí byť kurzovné za príslušný kurz uhradené v plnej výške najneskôr do dňa ukončenia kurzu.

3) Číslo IBAN poskytovateľa je SK45 0200 0000 0039 0632 4355, variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe/faktúre, ktoré študent obdrží na základe záväzného prihlásenia do kurzu.

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si poskytovateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného na splátky. V prípade, ak poskytovateľ z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7,c), je študent povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

 

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1) Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 0 % z kurzovného.

2) Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného.

3) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinu (v prípade skupinových kurzov) s počtom študentov nižším ako 2 a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na podobnej vedomostnej úrovni.

4) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.

b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti poskytovateľom, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 14 dní.

5) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy poskytovateľ poskytol študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

 

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje. Študent je povinný poskytovateľovi nahlásiť svoju neúčasť na hodine najneskôr 1 hodinu pred začatím hodiny, inak nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu za svoju neúčasť na hodine. V prípade, že svoju neúčasť oznámi do stanoveného času, poskytovateľ mu môže poskytnúť kompenzáciu v podobe náhradnej hodiny.

 

6. Certifikát a úrovňové skúšky

Každý študent má po dokončení kurzu nárok nato, aby požiadal o záverečný test, ktorým poskytovateľ preverí úroveň jeho vedomostí po ukončení kurzu. V prípade ak tento test študent absolvuje minimálne na 80 %, získava nárok na udelenie certifikátu o úspešnom absolvovaní kurzu.

a) V prípade nesplnenia stanoveného kritéria testu má študent právo požiadať o opakovanie testu v náhradnom termíne, ktorý si individuálne dohodne s poskytovateľom.

b) V prípade, že študent neprejde testom ani na druhý pokus, nemôže obdržať od poskytovateľa certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu a na jeho získanie musí kurz absolvovať odznova.

c) Certifikát je vydaný na základe písomnej alebo ústnej žiadosti.

d) Certifikát nie je vystavovaný automaticky.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

a) Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov poskytovateľa alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

c) Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Priebeh kurzu

a) Študent sa môže prihlásiť iba na kurzy, ktoré má poskytovateľ v ponuke, prípadne, po dohode s poskytovateľom, je možné vytvoriť pre študenta individuálnu kombináciu kurzov z ponuky – a to rozdelením predplateného počtu hodín z jedného kurzu vo vopred stanovenom pomere do viacerých kurzov. Toto platí rovnako pre skupinové ako aj pre individuálne kurzy z ponuky poskytovateľa.

b) Študent má po zakúpení kurzu nárok na prvé, úvodné stretnutie s lektorom, ktorý ho bude sprevádzať kurzom, kde bude otestovaná a určená úroveň jeho jazykových znalostí. Na základe týchto zistení bude študent môcť buď pokračovať zahájením zakúpeného kurzu, alebo mu po prekonzultovaní situácie lektor navrhne vhodnejšiu alternatívu/kombináciu kurzov. Po vzájomnej dohode tak môže študent zahájiť a absolvovať takýto modifikovaný kurz, alebo pokračovať v pôvodne zakúpenom kurze.

c) Prihlasovanie sa na konkrétne termíny hodín v kurze je realizované pomocou interného kalendára, do ktorého získa študent od poskytovateľa prístup, prípadne na základe vzájomnej dohody si môže študent s poskytovateľom dohadovať termíny stretnutí aj iným spôsobom.

 

10. Ochrana osobných údajov

a) Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytovateľ zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje študenta na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje študent  ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so študentom  alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť študenta.

b) Študent zadaním objednávky v písomnej, telefonickej alebo on-line forme poskytuje svoje osobné údaje a  súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel ako aj pre marketingové účely spoločnosti poskytovateľa. 

c) Študentom poskytnuté osobné údaje  budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané poskytovateľom ako prevádzkovateľom, alebo osobou osobitne k tomu poverenou, ktorá je na základe písomnej zmluvy poverená spracovaním osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z..

d) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2018